İşletme Semineri (MGMT 442) Ders Detayları

Ders Adı: İşletme Semineri
Kod: MGMT 442
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, işletme teorisini ve pratiğini birleştirerek, öğrencileri iş yaşamına hazırlamayı ve işletme araştırması bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: İşletme araştırmasının temelleri; Bilimsel ve alternatif araştırma yönemleri; Araştırma probleminin tanımlanması; Literatür taraması;Teorik çerçeve ve hipotez geliştirme; Araştırma tasarımının temel öğeleri; Veri toplama yöntemleri: Giriş ve mülakatlar; Veri toplama yöntemleri: Gözlem; Veri toplama yöntemleri: Anketler; Deneysel tasarımlar; Değişkenlerin ölçümü: İşlemselleştirme; Ölçüm: Ölçekler, güvenirlik, geçerlik; Örneklem; Nicel veri analizi: Hipotez testi; Nitel veri analizi; Araştırma raporu
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6