İşletme Doktora (İngilizce) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

MAN600 - Seminer
Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçecekleri bir konu üzerinde araştırma yapıp, sunuş yapacaklardır

MAN601 - Araştırma Yöntemleri
Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller

MAN606 - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve geliştirme

MAN623 - Çağdaş Örgüt Kuramları

MAN690 - Yeterlik

MAN697 - Tez Önerisi

MAN699 - Doktora Tezi

Teknik Seçmeli Dersler

MAN602 - Stratejik Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın işletmede fonksiyonel gelişimi ve pazarlama anlayışının evrimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, pazarlama biliminin stratejik rekabet alanına katkıları , pazarlama bilimi uygulamaları ve teorilerine karşı değişen perspektifler ve değişen perspektifler temelinde pazarlama unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım, tutundurmaya yeni yaklaşımlar, kalite, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ilişki pazarlaması gibi modern pazarlama kavramlarının artan önemi, pazarlama stratejileri üzerine güncel makaleler

MAN603 - Muhasebe Teorileri
Bu derste muhasebe teorisi ve gelişimi, muhasebe araştırmalarında kullanılan yöntemler, muhasebenin ölçme işlevi, cari değer muhasebesi, literatürde yer alan başlıca muhasebe sistemleri, Türkiye’de muhasebe standartlarının gelişimi ve uluslararası finansal raporlama standartları, muhasebenin gelecekteki kapsamı gibi konulara yer verilecektir.

MAN605 - Finansal Yönetim
Finansın temel konularından olan modern portföy teorisi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, etkin piyasalar hipotezleri, finans piyasalarında asimetri sorunu, risk ve belirsizlik altında seçim, sermaye maliyeti, temettü politikaları gibi konular söz konusu konuların teorik temelleri ile ilgili makaleler ve bu konularda yapılan amprik çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin finansal yönetim ile ilgili araştırmalar yapmaları için gereken unsurlar ele alınacaktır.

MAN609 - Finansal Ekonometri

MAN610 - Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

MAN611 - Hizmet Pazarlaması
Hizmetlerin özellikleri, hizmet tasarımı, hizmet işletmelerinde talep tahmini ve kapasite planlama, hizmet kalitesinin ölçümü gibi konularda seçkin makalelerin tartışılması

MAN612 - Pazarlama Modelleri

MAN613 - Tedarik Zinciri Yönetimi

MAN614 - Finansal Kurumlar ve Araçlar
Finansal Kurumların Sınıflandırılması, Finansal Piyasaların Türleri, Para ve Sermaye Piyasaları Araçları, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları, Menkul Kıymet Borsaları ve İMKB, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fonları ve Ortaklıkları, Sigortacılık Kurumları ve Araçları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Finansal Kiralama ve Faktöring, Futures, Opsiyonlar

MAN615 - Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması

MAN616 - Strateji ve İşletme Politikası

MAN617 - Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi

MAN618 - Muhasebe Denetimi

MAN619 - Uluslararası Finansman

MAN620 - Uluslararası Pazarlama Stratejileri

MAN621 - Tüketici Davranışları

MAN622 - Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

MAN624 - Financial Analysis

MAN625 - İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri

MAN627 - Stratejik Marka Yönetimi

MAN628 - Satış Yönetimi