İşletme Lisans (İngilizce) 2016 Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

GİDP Seçmeli

Teknik SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

MAN101 - Davranış Bilimlerine Giriş
Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Aile, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Gelişme ve Değişme, Küreselleşme, Yeni-Liberal Politikalar ve Toplumlar

MAN102 - Hukuka Giriş
This is an introductory course in which basic concepts of law and preliminary matters are studied. Following the general legal concepts and institutions of law and overview of the Turkish Legal System; interaction of law and economics; interrelated areas such as economic and social rights recognised in international legal documents; basic concepts of competition law are also covered.

MAN111 - İşletmeye Giriş
İşletmenin temelleri, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri, işletme fonksiyonları, işletme çevresi. Arasınav Tarihi: 16 Kasım 2017 Derse devam, yıl sonunda 10 puan bonus olarak notlandırılacaktır. Dersin notlandırılmasına iki proje ödevi dahildir. ÖDEV 1: ETİ Bisküvileri gibi herkes tarafından tanınan bir Türk şirketi seçiniz. Bu şirket için örgütsel şema geliştirin ve (kutularla temsil edeceğiniz) her mevkinin rol, otorite ve sorumluluklarını tartışınız. Proje en fazla 3 kişiden oluşan gruplarca hazırlanabilir. Ödevin teslim tarihi: 30 Kasım 2017 ÖDEV 2: Bir Türk şirketi ve o şirketin bir ürününü seçiniz. Bu ürün için şirketin dağıtım sistemini detaylı tartışınız. Proje 4 kişilik gruplarca hazırlanacaktır. Ödevin teslim tarihi: Derslerin kesilme tarihi

MAN112 - Yönetime Giriş
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MAN122 - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
Derste, istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Derste, çeşitli sayısal metot ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarına yer verilmektedir.

MAN203 - Principles of Accounting I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

MAN204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MAN206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

MAN209 - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerlemesi.

MAN213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

MAN214 - Sayısal Yöntemler
Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Lineer programlama, Ulaştırma, Atama . Şebeke analizi, Stok modelleri, Sıralama modelleri, Markov zincirleri

MAN217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MAN241 - Principles of Marketing
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MAN242 - Pazarlama Yönetimi
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

MAN292 - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

MAN303 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

MAN304 - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

MAN308 - Maliyet Muhasebesi
Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.

MAN311 - Üretim Yönetimi
Bu ders operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi konularını kapsar.

MAN364 - Mali Tablolar Analizi

MAN365 - Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları

MAN401 - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

MAN402 - Stratejik Yönetim
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

MAN448 - Pazarlama Araştırması
Ders içeriğinde Pazarlama Araştırması süreci, veri toplama yöntemleri, araştırma tasarımları, araştırmalarda karşılaşılan örnekleme ve örnekleme dışı hatalar ile temel istatistiksel veri analizleri (korelasyon, regresyon, Ki-kare, t-test, ANOVA) kapsanmaktadır.

MAN453 - Yatırım Projelerinin Analizi
Bu derste yatırımlar, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, kaynak maliyeti, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ve uluslararası yatırımlar konuları incelenecektir.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Seçmeli Dersler

MAN440 - Dijital Pazarlama
Brifingler (Çevrimiçi Ödemeler, Engellilik Web Erişimi, Anketler ve Formlar, Ortaklık ve Kupon Pazarlaması, Crowdsourcing, Web Pazarlama, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Çevrimiçi Reklamcılık, Sosyal Medya Pazarlaması (Facebook ve Linkedin), Google'da Pazarlama (AdWords Reklamcılık, Analytics Ve Uygulamalar), Mikro Bloglar - Twitter, Web İçin Metin Yazarlığı, Mobil Pazarlama, E-posta Pazarlama, Podcast Pazarlama

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 105 - Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Öğrenme yönetim sistemi. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

Teknik Seçmeli

- ISL Seçmeli

MAN354 - İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
Özet istatistikler, Veri temsili, Pivot tablolar, Ki-kare analizi, Lineer programlama, Operasyon yönetimi uygulamaları, T-testi, ANOVA, Güvenirlik analizi, Korelasyon analizi, Faktör analizi, Pazarlama araştırması uygulamaları, Temel lineer regresyon, Maliyet analizi ve bütçeleme uygulamaları