İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Serbest SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ISL598 - Dönem Projesi
Bitirme Projesi, bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunmayı amaç edinen özgün bir çalışma olup, 3 ana bölümden ve gerektiği kadar alt bölümlerden oluşur.

Teknik Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)

FNCE504 - Finansal Yönetim
Finansal yönetim süreci, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama, başabaş ve kaldıraç analizleri, işletme sermayesi.

FNCE508 - Mali Analiz
Mali tablolara giriş, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay/dikey analiz, eğilim analizi, rasyo analizi

FNCE510 - Yatırım Projelerinin Analizi
Sermaye piyasaları, temel ve türev sermaye piyasaları araçları, portfolyo yaklaşımı, sermaye piyasaları analizi

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

ISL502 - Pazarlama Yönetimi
Temel kavramların açıklanması, Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama Stratejisi - Pazarlama Karmasındaki Hedef Kitleme Belirleme ve Geliştirme, Pazarlamanın Makro ve Mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, Tüketici Davranışı, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

ISL503 - Muhasebe
Bu derste muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları ve hesap planı, muhasebe defterleri, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları incelenmektedir.

ISL505 - Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması, Karar problemlerinin yapısı ve çözümü, Doğrusal programlama, Doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, Doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntem, Ulaştırma problemleri, Ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, Ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL506 - Örgüt Teorisi
Yönetim biliminin gelişimini örgüt kuramları bağlamında ele alan bu dersin kapsamında aşağıdaki konular bulunmaktadır. Klasik örgüt kuramları (Taylor, Fayol, Weber), Neo klasik kuramlar ve araştırmalar (Hawthorne araştırmaları ve E.Mayo, K.Lewin’in liderlik araştırması, Yankee City araştırması, Harwood İmalat İşletmesi Araştırması, Tavistock Enstitüsü Araştırması, McGregor’un X ve Y Kuramları, George V. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı, Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı, Rensis Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi), modern kuramlar (system yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), örgütsel değişme ve örgüt geliştirme) post modern yaklaşımlar (TKY, kalite yönetim sistemleri, kıyaslama, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, stratejik yönetim)

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği

ISL509 - Üretim Yönetimi
Üretim ve İşlemler yönetimi alanında ihtiyaç duyulan kararların verilebilmesi amacıyla üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama konuları anlatılacaktır.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY'nin kurumsal ve uygulama boyutları.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

Serbest Seçmeli

ECON501 - Ekonomi Teorisi
Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

FNCE505 - Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
Para ve sermaye piyasaların tanımı ve fonksiyonları, finansal kurumlar ve fonksiyonları, sermaye piyasası yatırım araçlarının getiri ve riskleri, temel ve teknik analiz ve etkin piyasalar hipotezi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, uluslararası portföy yönetimi.

FNCE507 - Uluslararası Finans
Uluslararası Finansman kavramı, uluslararası finansal sistem, uluslararası sermaye hareketleri ve bunların sonuçları, döviz işlemleri, uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasaları ve çok uluslu işletmeleri kapsamaktadır.

FNCE515 - Yönetim Muhasebesi

FNCE517 - Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar, aracı kurumlar, para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalar

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya
BİT'lere ilişkin üçüncü dalga yaklaşımları; enformasyon toplumu kuramları; kültür ve enformasyona postmodern yaklaşım; alternatif ekonomi-politik yaklaşımlar.

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri
Bu derste çağdaş örgüt yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.

KAM 511 - Liderlik ve Yönetim

KAM 533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış

kam 534 - stratejik yönetim ve vizyon geliştirme

LOJ501 - Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
Ders, uluslararası pazarlamanın Uluslararası Pazarlama Dinamikleri, Uluslararası Piyasa Giriş Stratejileri Uluslararası Markalaşma Stratejileri gibi belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ512 - Proje Tasarımı ve Yönetimi
Problemin tanımlanması, modellenmesi, iş gücü- maliyet- kazanç hesaplaması, çözüm yollarının belirlenmesi ve en uygun yöntemin seçilerek çözümün analizi , proje yazımının tamamlanması

LOJ513 - Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
Örgütün çevresindeki fırsat ve tehditler belirlenecek, varolan örgüt kaynakları değerlendirilerek güçlü-zayıf yönler belirlenecek ve saptanan soruna uygun strateji önerileri oluşturulacaktır. Derste ayrıca, küçük işletmelerde stratejik yönetim konusunda, kümeler ve endüstri bölgeleri konuları ele alınarak küçük işletmelerin belirli bir kurgu içerisinde büyük işletmelerle rekabet etme olasılıkları tartışılacaktır.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının yeri ve öneminin açıklanması, toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinin açıklanması, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitlerinşin açıklanması.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi
Depo Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Envanter Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Lojistik Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Hava Lojistiği Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

TUR 511 - Turizm Pazarlaması
Bu derste; pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün, turizm piyasası ve turizmde dağıtım sistemleri ile pazarlama ve turizm pazarlamasına ilişkin tüm konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.