Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Serbest SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

- Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)

FNCE598 - Dönem Projesi

Teknik Seçmeli Dersler

ECON 505 - Makroiktisat
Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

FNCE504 - Finansal Yönetim
Finansal yönetim süreci, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama, başabaş ve kaldıraç analizleri, işletme sermayesi.

FNCE505 - Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
Para ve sermaye piyasaların tanımı ve fonksiyonları, finansal kurumlar ve fonksiyonları, sermaye piyasası yatırım araçlarının getiri ve riskleri, temel ve teknik analiz ve etkin piyasalar hipotezi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, uluslararası portföy yönetimi.

FNCE507 - Uluslararası Finans
Uluslararası Finansman kavramı, uluslararası finansal sistem, uluslararası sermaye hareketleri ve bunların sonuçları, döviz işlemleri, uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasaları ve çok uluslu işletmeleri kapsamaktadır.

FNCE508 - Mali Analiz
Mali tablolara giriş, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay/dikey analiz, eğilim analizi, rasyo analizi

FNCE510 - Yatırım Projelerinin Analizi
Sermaye piyasaları, temel ve türev sermaye piyasaları araçları, portfolyo yaklaşımı, sermaye piyasaları analizi

FNCE511 - Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri

FNCE512 - İşletmeler için Vergi Mevzuatı

FNCE513 - Risk Yönetimi
Bu derste; finansal krizlerin incelenmesi ve bu krizlerin sebebi olan piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk kavramlarının derinlikle incelenecek ve bu risklerin yönetimine ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde oluşan Türkiye uygulamaları paylaşılacaktır.

FNCE514 - Muhasebe Kuramı ve Standartları
Tek taraflı/çift taraflı muhasebe, defter tutma sorumlulukları ve tutulabilecek defter türleri, muhasebenin geçirdiği aşamalar. Tahsil/Tahakkuk/Üretim esaslı muhasebe uygulamaları, Muhasebe'de varsayımlar ve niteliksel özellikler Değişik muhasebe düzenlemelerine göre düzenlenecek mali tablolar ve bunların unsurları. Türkiye Muhasebe Standartları ile birlikte mevzuatımıza giren standartlar, Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü, Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, Borç Karşılıkları, Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Modeli, Finansal Araç Kavramı, İşletme Birleşmeleri ve Konsolide Mali Tablolar

FNCE515 - Yönetim Muhasebesi

FNCE516 - Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları

FNCE517 - Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar, aracı kurumlar, para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalar

FNCE518 - Finansal Ekonometri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

Serbest Seçmeli

ECON 512 - Finansal İktisat
Para ve Sermaye Piyasalarının işleyişi

ECON 521 - Uygulamalı Ekonometri
Temel istatistik kuramları; basit regresyon, hipotez sınamaları; öngörü analizi; klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları; determinasyon katsayısı; ölçek ve ölçü birimi seçiminin etkileri; fonksiyonel biçimler; çoklu regresyon modelinde tahmin ve çıkarsama sorunu.

ECON501 - Ekonomi Teorisi
Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

ISL503 - Muhasebe
Bu derste muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları ve hesap planı, muhasebe defterleri, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları incelenmektedir.

ISL505 - Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması, Karar problemlerinin yapısı ve çözümü, Doğrusal programlama, Doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, Doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntem, Ulaştırma problemleri, Ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, Ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL509 - Üretim Yönetimi
Üretim ve İşlemler yönetimi alanında ihtiyaç duyulan kararların verilebilmesi amacıyla üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama konuları anlatılacaktır.

LOJ506 - Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Ders, uluslararası finansal kurum ve piyasaların belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ523 - Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
Bu dersin içeriğinde, uluslararası veya küresel ticaret yönetiminde tedarik zinciri yönetimi uygulamaları ile ilkelerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanacaktır. Aynı zamanda da tedarik zinciri sanatı ve bilimi çalışmalarına katılımları teşvik edilecektir. Bu bağlamda tedarik zinciri konseptinde yer alan; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler vb. konular, fonksiyonel ve süreçsel açılardan dersin içeriğinde yer almaktadır.

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

TUR 518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi
Turizm Endüstrisinin Yapısı ve Genel Karakteristikleri,Turizm Yatırım ve Temel Kavramlar, Turizm Yatırımlarını Teşvik Tedbirleri ve Krediler