İşletme Doktora (Türkçe) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

ISL600 - Seminer
Bu ders öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Sosyal araştırma yöntemleri, tasarımları ve akademik etik konularını kapsar.

ISL601 - Araştırma Yöntemleri
Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller

ISL606 - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

ISL690 - Yeterlik

ISL697 - Tez Önerisi

ISL699 - Doktora Tezi

Teknik Seçmeli Dersler

ISL602 - Stratejik Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın işletmede fonksiyonel gelişimi ve pazarlama anlayışının evrimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, pazarlama biliminin stratejik rekabet alanına katkıları , pazarlama bilimi uygulamaları ve teorilerine karşı değişen perspektifler ve değişen perspektifler temelinde pazarlama unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım, tutundurmaya yeni yaklaşımlar, kalite, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ilişki pazarlaması gibi modern pazarlama kavramlarının artan önemi , pazarlama stratejileri üzerine güncel makaleler

ISL603 - Muhasebe Teorileri

ISL605 - Finansal Yönetim

ISL609 - Finansal Ekonometri

ISL610 - Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

ISL611 - Hizmet Pazarlaması
Hizmetlerin özellikleri, hizmet tasarımı, hizmet işletmelerinde talep tahmini ve kapasite planlama, hizmet kalitesinin ölçümü gibi konularda seçkin makalelerin tartışılması

ISL612 - Pazarlama Modelleri

ISL613 - Tedarik Zinciri Yönetimi

ISL614 - Finansal Kurumlar ve Araçlar
Finansal Kurumların Sınıflandırılması, Finansal Piyasaların Türleri, Para ve Sermaye Piyasaları Araçları, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları, Menkul Kıymet Borsaları ve İMKB, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fonları ve Ortaklıkları, Sigortacılık Kurumları ve Araçları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Finansal Kiralama ve Faktöring, Futures, Opsiyonlar

ISL615 - Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması

ISL616 - Strateji ve İşletme Politikası

ISl617 - Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi

ISL618 - Muhasebe Denetimi

ISL619 - Uluslararası Finansman

ISl620 - Uluslararası Pazarlama Stratejileri

ISL621 - Tüketici Davranışı

ISL622 - Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

ISL623 - Çağdaş Örgüt Kuramları
Yönetim biliminin gelişimini örgüt kuramları bağlamında ele alan bu dersin kapsamında aşağıdaki konular bulunmaktadır. Klasik örgüt kuramları (Taylor, Fayol, Weber), Neo klasik kuramlar ve araştırmalar (Hawthorne araştırmaları ve E.Mayo, K.Lewin’in liderlik araştırması, Yankee City araştırması, Harwood İmalat İşletmesi Araştırması, Tavistock Enstitüsü Araştırması, McGregor’un X ve Y Kuramları, George V. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı, Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı, Rensis Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi), modern kuramlar (system yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), örgütsel değişme ve örgüt geliştirme) post modern yaklaşımlar (TKY, kalite yönetim sistemleri, kıyaslama, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, stratejik yönetim)

ISL624 - Mali Analiz

ISL625 - İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri

ISL627 - Stratejik Marka Yönetimi

ISL628 - Satış Yönetimi