Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Pınar Kaya Samut (2017), Integrated FANP-f-MIGP model for supplier selection in the renewable energy sector, Journal of Business Economics and Management, 18(3), 427–450

M.İsmihan, B.Dinçergök, S.M. Cilasun (2016), Revisiting The Finance Growth Nexus: The Turkish Case 1980-2010, Applied Economics

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2016), Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit, Social Indicators Research, Vol.129, Issue1, pp.113-132

D.Özer, S.Nalbant, E.Ağlamış, F.Baran, P.Kaya Samut, A.Aktop, Y.Hutzler (2013), Physical Education Teachers' Attitudes Towards Children with Intellectual Disability: The Impact of Time in Service, Gender, and Previous Acquaintance, Journal of Intellectual Disability Research , 57 (11), pp.1001- 1013

Diğer Hakemli Dergiler

Burcu Dinçergök (2017), Sermaye Yapısı Kararlarında Firma Büyüklüğünün Rolü: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2

B. Dinçergök (2016), Stock Return Indices and Macroeconomic Factors: Evidence from Borsa Istanbul, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(3)

Özgen P. (2016), Can I Have This Superhero Milk?, European Journal of Business and Management, 8

Özgen P. (2016), KÜTÜPHANELERDE HİZMET KALİTESİNİN KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17

Dinçergök, Burcu (2015), Yatırım, Kaldıraç ve Büyüme Fırsatları BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi

Pelin Özgen, Hülya Yeşiloğlu (2015), ORGANİK GIDA MÜŞTERİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ YAŞAM TARZI DEĞİŞKENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 17-2

Özgen P. (2015), İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 41

Tuzlukaya,Ş ve Kırkbeşoğlu,E (2015), Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Bouytlarına Etkisi,, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 38 (8)

Gökoğlu,M,Kırkbeşoğlu,E, Tuzlukaya,Ş (2015), Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye'de bir Sigorta Şirketinin Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz, Journal of Business Research Turk, 7/3, 261-282

P. Kaya Samut (2014), The Effect of Inflation Uncertainty on Price Components: The Case of Turkey, Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 28:1, pp.21-40

P.Kaya Samut (2014), İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu, Anadolu University Journal of Social Sciences, 14:4, pp.57-67

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Performance Evaluation by Integrating Fuzzy AHP and VIKOR Methods, International Journal of Applied Decision Sciences, 6 (4), pp.324-344

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Analysis of the Efficiency Determinants of Turkey’s Agriculture Sector by Two-Stage Data Envelopment Analysis, Ege Academic Review , 13 (1), pp. 21-28

H. Kaval (2013), Özkaynak Yönetimine Göre Değerlenen İştiraklerin Özkaynaklarında Gösterilen Gelir ve Gider Unsurları ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 296

H. Kaval (2012), Yabancı Paralı İşlemler ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 291

H. Kaval (2012), Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 290

Dinçergök B., Kürşat Yalçıner (2011), Capital Structure Decisions of Manufacturing Firms' in Developing Countries, Middle Eastern Finance and Economics, 12, 86-100

P.Kaya & H.Erdoğan Aktan (2011), Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi, International Journal of Alanya Faculty of Business, 3 (1), pp. 261-282

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, pp. 80-94

H. Kaval (2011), TMS Kapsamında Çeşit Esasına Göre Kar/Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Yaklaşım Dergisi, Aralık

Özgen P. (2008), Manufacturing/ Marketing Interface and Conflict: An Investigation in the Turkish Manufacturing Industry, Problems and Perspectives in Management

Özgen P. (2008), Should Food Manufacturers Care About Country-of-Origin Effect? An Experimental Study Based on Chocolate Tasting”, Journal of Food Products Marketing

Özgen P. (2007), Marka Yerleştirmenin Bir Reklam Olarak Etkileri: Video Oyunlarındaki Marka Yerleştirme Uygulamaları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Hacettepe Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özgen P. (2007), Ticari Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin ve Verimliliğin Değerlendirilmesinde Kritik Olaylar Tekniği’nin Kullanımı”, Verimlilik Dergisi,Milli Prodüktivite Merkezi

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 155

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 156

H. Kaval (2005), UFRS 5: Elden Çıkarılacak Duran Varlıkların Durdurulan Faaliyet Alanlarının Raporlanması, Pusula Aylık Mali Mevzuat Dergisi, pp. 10-18

H. Kaval (2004), Bilançoda Yer almayan Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Varlıkların SPK Mevzuatı ile Uyumlaştırılması ve Enflasyon Düzeltmesi I-II, Mali Ekonomik-Sosyal Yaklaşım, 136, pp. 137

Z. Yanık (2003), Mücbir Sebep Halinde Zayi Belgesinin Önemi, Yaklaşım Dergisi, 126

Z. Yanık (2003), Kesinleşmiş Vergi Borçlarına ve Pişmanlıkla Beyana Sağlanan Ödeme Avantajları" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 122

Z. Yanık (2000), Şirketlerin 1.Temettü Olarak %5 Kar Dağıtım Zorunluluğu" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 89

Z. Yanık (1998), Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine Yapılan Mal Teslimi ve Hizmetlerde KDV İstisnası, Yaklaşım Dergisi, 71

Uluslararası Konferans Bildirileri

Özgen P. (2017), ICEBSS, Belgrade

R.Cafrı & P. Kaya Samut (2017), Sağlık ve Zenginlik İlişkili mi? Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Üzerine Ekonometrik bir Analiz, 18th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

Özgen P. (2016), Re-defining Customer Equity with Superimposing Customer Loyalty as an Individual Component, New Jersey

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2014), İki Aşamalı Performans Ölçümü ile Uluslararası Düzeyde Hastane Etkinliğinin Analizi, 15th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

P. Kaya Samut (2014), A Way to Combine Qualitative and Quantitative Research Methods: Fuzzy rules in Multi-Criteria Decision Making Methods, VI European Congress of Methodology, Utrecht, Netherlands

M.İsmihan,B. Dinçergök,S.M.Cilasun (2013), Finance, Instability,Debt and Growth: The Turkish Case: 1980-2010, EY International Congess on Economics

Ozgen, P., Goker, A.Z. (2013), Evaluation of Service Quality in Information Services: A Comparative Evaluation with CIT, International Conference on New Directions İn Business Management, Finance and Economics

Goker, A.Z., Ozgen, P. (2012), Conflict Never Ends: An Empirical Study on the Turkish Education System in the Scope of Thomas- Kilmann Model, Eurasia Business and Economics Society

Z. Yanık, B. Nazlıoğlu (2012), KOBİ TFRS’ye Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Dinçergök B. (2011), The Effects of Global Financial Crises on Financial Ratios: Evidence from İstanbul Stock Exchange, LUPCON Finance and Economics Conference Preceedings, Frankfurt-Germany

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

A.Kuruüzüm & P.Kaya (2011), Ortaöğretimde Toplam Faktör Verimliliği: İller Bazında Bir Araştırma, 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference Proceedings, pp. 344-355

Dinçergök B. (2010), The Relationship between Macroeconomic Factors and Stock Return Indices: Evidence from Istanbul Stock Exchange, IASK Global Management Conference , Oviedo/SPAIN

D.Özer, S.Nalbant, F.Baran, E.Top, P.Kaya (2010), The Secondary School Physical Education Teacher's Attitude Toward Students With İntellectual Disabilities, European Congress Of Adapted Physical Activity (EUCAPA)

Dinçergök B. (2009), Capital Structure Decisions of Turkish Manufacturing Firms, Global Business and Technology Association Conference, Prague/Czech Republic

Şule Tuzlukaya (2009), The Sprit Of Women Entrepreneurship:Opportunities, obstacles and Advancement, Centre d’Etudes et de RecherchesEconomiques et Sociales, TUNUS, 1

Ö.Öz, P.Kaya, Ö.Tosun (2008), Küresel Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Yazın Taraması, International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceeedings

Sürücü,P., Metin Camgöz,S. (2007), Marketing Nursing as an Occupation: Taking Professionalization as an Intrinsic Cue, 9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing, Madrid

İzzet Kılınç (2006), Determining the approaches of the hotel managers towards the employees in respect of Business ethics, Uluslararası Turizm Konferansı, ANTALYA, 1

Tuzlukaya Ş. (2005), Women entrepreneurship on the way to EU membership: Turkey and Similar countries situation, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Kobiler Sempozyumu , BANDIRMA, 1

Tuzlukaya Ş. (2004), Women entrepreneurs in Transition Countries: Main obstacles and recommended solutions, First international Manas University conference in Economics, Kırgizistan, 1

Ulusal Konferans Bildirileri

Şule Tuzlukaya (2014), Cittaslow Uygulama Gereksinimleri Çerçevesinde Örnek Alan Çalışması: Akyaka Örneği, Eko-Gastronomi Kongresi Bildiri Kitabı, Özet, Gökçeada

Ozgen, P., Celik, S. (2013), Az Hareket Çok İş: Verimlilik Artışında Hareket Etüdünün Kullanımı- Bir Örnek Çalışma, 13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Kitapta Bölüm

P.Kaya Samut (2015), DEAHP Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Üzerine Sayısal Bir Uygulama: Yenilenebilir Enerji Sektörü Örneği, Sn.Prof.Dr.Halil Sarıaslan'a Armağan Kitap , Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.171-196

Gonca Güzel Şahin, Şule Tuzlukaya (2013), Sağlık Turizmi, Ed. D. Tengilimoğlu,Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünya ‘da ve Türkiye'de Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 17-46, Ankara

Özgen P. (2012), “Organic Food Preference: An Empirical Study On the Profile and Loyalty of Organic Food Customers", The Food Industry, ISBN: 979-953-307-283-7 ,

Kitaplar

H. Kaval, A. Karapınar (2012), Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi

H. Kaval (2000), Bankalarda Risk Yönetimi, Yaklaşım Yayınları

Z. Yanık (1997), Yerel Yönetimlerin, Vakıf Dernek ve Sendikaların Denetimi, XVI. Muhasebe Kongresi

H. Kaval (1994), Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Yaklaşım Yayınları